Estás en:Servizos Sociais Igualdade de xénero Proxectos Funcións e principios reitores

Funcións e principios reitores

FUNCIÓNS DESDE A ÁREA DE POLITICAS DE IGUALDADE

  • Promover, coordinar e avaliar medidas e programas de igualdade de oportunidades que ha desenvolver a deputación interna ou externamente.
  • Colaborar cos distintos concellos da provincia de menos de 20.000 hab en accións e programas que contribúan a conseguir a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
  • Asesorar e prestar asistencia e apoio técnico na materia.

PRINCIPIOS REITORES

TRANSVERSALIDADE DE XÉNERO

Apostase por integrar a perspectiva de xénero en todas as súas políticas, polo que o enfoque de xénero estará presente en todas as actuacións desenvolvidas  da Deputación Provincial.

PARTICIPACIÓN

Consíderase fundamental a participación e as achegas do persoal técnico e político das Administracións locais e doutras Administracións, do tecido asociativo e das entidades sociais, de colexios profesionais, de sindicatos e empresas, da veciñanza, e do propio persoal desta Deputación Provincial, xerando espazos de diálogo e canais de dinamización e participación que posibiliten xerar sinerxias e redes de traballo para realizar intervencións máis eficaces e acordes cunha utilización racional dos recursos.

INTERSECCIONALIDADE E DIVERSIDADE

Recoñecese a diversidade e pluralidade das mulleres, para abordar as necesidades daquelas que teñen especiais dificultades, procurase visibilizar e reivindicar o respecto á diversidade, así como a eliminación de calquera discriminación por razón de identidade de xénero ou orientación sexual.

Trabállase desde unha visión integradora, contemplando a interseccionalidade do xénero con outras desigualdades que poden dar lugar a situacións de discriminación múltiple.

EMPODERAMENTO DAS MULLERES

O empoderamento é un principio fundamental xa que supón o aumento da participación das mulleres nos procesos de toma de decisións e acceso ao poder, pero tamén busca que se tome conciencia do poder transformador que individualmente e colectivamente poden ter as mulleres na sociedade.