Estás en:A Corporación Órganos de goberno Representantes da Deputación en organismos e entidades

Representantes da Deputación en organismos e entidades

ORGANISMO/ENTIDADE

REPRESENTANTE/S

AFIGAL

Dna. María del Mar García Vidal

Biblioteca do Real Consulado

Dna. Natividad de Jesús González Rodríguez

Comisión de seguimento do Convenio de Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, Federación Galega de Municipios e Provincias e As Deputacións Provinciais en materia de Emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para a creación e implantación dos grupos de Emerxencias Supramunicipais

 D. José Ramón Rioboo Castro

Comisión Galega de Cooperación Local

D. Valentín González Formoso

Comisión Galega de Protección Civil

Dna. Cristina Capelán Cancelo

 Comisión institucional no Marco do Protocolo de colaboración de desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do Ciclo Urbano da Auga entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia

Dna. Rosa Ana García López

 Comisión provincial de colaboración do Estado coas Corporacións Locais

D. Valentín González Formoso

 Comisión provincial de Violencia de Xénero da Coruña

Dna. María Soledad Agra Tuñas

Comisión Superior de Urbanismo de Galicia

D. Valentín González Formoso

Consello de Administración de Portos de Galicia

D. Bernardo Fernández Piñeiro

Consello de Administración de Xestur, S.A.

D. Valentín González Formoso

Consello Municipal do Deporte da Coruña

D. Antonio Leira Piñeiro

Consello Municipal da Cultura

Dna. Natividad de Jesús González Rodríguez

Consello Reitor da Axencia Turismo de Galicia

D. Xosé Regueira Varela

 

Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria da Coruña capital e provincia

D. José Manuel Lage Tuñas

Consorcio do Depósito Franco do Porto da Coruña

D. Bernardo Fernández Piñeiro

D. José Manuel Lage Tuñas

D. Antonio Leira Piñeiro

 Consorcio Provincial da Coruña para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento

 

D. Valentín González Formoso

D. Xosé Penas Corral

D. José Ramón Rioboo Castro

Cruz Vermella Española (Comité Provincial)

Dna. María del Mar García Vidal

 Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)

D. Valentín González Formoso

Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)

D. Valentín González Formoso

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Dna. Rosa Ana García López

Fundación Camilo José Cela

D. Valentín González Formoso

Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña 

Dna. Cristina Capelán Cancelo

 Fundación Eugenio Granell

Dna. Natividad de Jesús González Rodríguez

Fundación  Exponav

D. Valentín González Formoso

Fundación Galicia - Europa

D. Valentín González Formoso

Fundación  Gonzalo López Abente

Dna. Natividad de Jesús González Rodríguez

Fundación Gonzalo Torrente Ballester

Dna. Natividad de Jesús González Rodríguez

Fundación Privada Democracia y Gobierno Local

D. Valentín González Formoso

Fundación Rosalía de Castro

Dna. Natividad de Jesús González Rodríguez

Fundación Terra de Trasancos

Dna. Rosa Ana García López

Fundación Universidade da Coruña -  FUAC

D. José Manuel Lage Tuñas

 Instituto Feiral da Coruña (IFECO)

    • D. José Manuel Lage Tuñas
    • D. José Ramón Rioboo Castro

Mesa pola Mobilidade Sustentable da Coruña

Dna. María del Mar García Vidal

Mesa Provincial de Comercio Local

D. Xosé Regueira Varela

Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón 

Dna. Natividad de Jesús González Rodríguez

Museo do Pobo Galego 

Dna. Natividad de Jesús González Rodríguez

Parque Natural Complexo DUNAR de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán

Dna. María Soledad Agra Tuñas

Parque Natural das Fragas do Eume 

Dna. María del Mar García Vidal

Parque Natural das Illas Atlanticas 

D. Xosé Regueira Varela

Red Española de Turismo Industrial (RETI)

D. Xosé Regueira Varela

Rede de Entidades Locais para o Desenvolvemento Local (REDES)

Dna. María del Mar García Vidal

Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad de la FEMP

Dna. Rosa Ana García López

Reserva da Biosfera  Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo

Dna. Cristina Capelán Cancelo

D. Bernardo Fernández Patiño

D. Xosé Regueira Varela

D. José Ramón Rioboo Castro

Sección de EELL con aguas minerales y termales de la FEMP

D. Xosé Regueira Varela