Estás en:Vías e Obras

Vías e Obras

O Pleno da Deputación Provincial da Coruña en sesión celebrada o 30 de abril de 2021 aprobou o catálogo de estradas da rede de titularidade da Deputación Provincial da Coruña, de conformidade co establecido no art. 10.4 da Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia, publicándose o citado acordo no Boletín Oficial da Provincia nº 84 de 6 de maio de 2021.