Estás en:Novas

FHN: convocatoria do posto de Secretario/a de Administración Municipal do Concello de Vigo, libre designación

MINISTERIO PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL
E DA FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL
Resolución do 10 de xuño de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se publica a convocatoria para a provisión de posto de traballo reservado ao persoal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, polo sistema de libre designación.

Corporación: Concello de Vigo.
Denominación do posto: Secretario/a de Administración Municipal.
Complemento específico anual: 48906,34 euros.
sgroa@digital.gob.es.
Requisitos dos aspirantes: Pertencer á escala de funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, subescala Secretaría, categoría Superior.
Publicación íntegra da convocatoria: Resolución do 14 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Administración Local (Publicada en «Diario Oficial de Galicia» do 6 de xuño de 2024).
Coñecemento da lingua propia da Comunidade Autónoma: Coñecemento lingua galega nos termos do Decreto 103/2008, do 8 de maio.