Estás en:Atención á Cidadanía Preguntas Frecuentes Preguntas Frecuentes sobre Procedementos Administrativos

Preguntas Frecuentes sobre Procedementos Administrativos

Salvo que por Lei ou no Dereito da Unión Europea dispóñase outro cómputo, cando os prazos sinálense por horas, enténdese que estas son hábiles. Son hábiles todas as horas do día que formen parte dun día hábil (art. 30.1da Lei 39/2015). Os prazos expresados por horas contaranse de hora en hora e de minuto en minuto desde a hora e minuto en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate e non poderán ter unha duración superior a vinte e catro horas, nese caso expresaranse en días.

Sempre que por Lei ou no Dereito da Unión Europea non se exprese outro cómputo, cando os prazos sinálense por días, enténdese que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados, os domingos e os declarados festivos (art.30.2 da lei 39/2015). Os prazos expresados en días contaranse a partir do día seguinte a aquel en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou desde o seguinte a aquel en que se produza a estimación ou a desestimación por silencio administrativo.
Pola súa banda, cando os prazos sinaláronse por días naturais por declaralo así unha lei ou polo Dereito da Unión Europea, farase constar esta circunstancia nas correspondentes notificacións.

Se o prazo fíxase en meses ou anos, estes computaranse a partir do día seguinte a aquel en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou desde o seguinte a aquel en que se produza a estimación ou desestimación por silencio administrativo (art.30.4 da Lei 39/2015). O prazo concluirá o mesmo día en que se produciu a notificación, publicación ou silencio administrativo no mes ou o ano de vencemento. Se no mes de vencemento non houbese día equivalente a aquel en que comeza o cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte

A Administración Xeral do Estado e as Administracións das Comunidades Autónomas, con suxeición ao calendario laboral oficial, fixarán, no seu respectivo ámbito, o calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de prazos. O calendario aprobado polas Comunidades Autónomas comprenderá os días inhábiles das Entidades Locais correspondentes ao seu ámbito territorial, ás que será de aplicación. Devandito calendario deberá publicarse antes do comezo de cada ano no diario oficial que corresponda, así como noutros medios de difusión que garantan o seu coñecemento xeneralizado

O rexistro electrónico de cada Administración ou organismo rexerase, a efectos de cómputo dos prazos, pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar de modo accesible e visible. O funcionamento do rexistro electrónico rexerase polas seguintes regras:

a) Permitirá a presentación de documentos todos os días do ano durante as 24 horas.

b) Para os efectos do cómputo de prazo fixado en días hábiles, e no que se refire ao cumprimento de prazos polos interesados, a presentación nun día inhábil entenderase realizada na primeira hora do primeiro día hábil seguinte, salvo que unha norma permita expresamente a recepción en día inhábil. Os documentos consideraranse presentados pola orde de hora efectiva no que o foron no día inhábil. Os documentos presentados no día inhábil se reputarán anteriores, segundo o mesmo orde, aos que o fosen o primeiro día hábil posterior.

c) O inicio do cómputo dos prazos que haxan de cumprir as Administracións Públicas virá determinado pola data e hora de presentación no rexistro electrónico de cada Administración ou Organismo. En todo caso, a data e hora efectiva de inicio do devandito cómputo deberá ser comunicada a quen presentou o documento

Si, salvo nos supostos de terminación do procedemento por pacto ou convenio, así como os procedementos relativos ao exercicio de dereitos sometidos unicamente ao deber de declaración responsable ou comunicación á Administración. No resto de procedementos, xa sexan iniciados de oficio ou a instancia do interesado, a Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala. Nos casos de prescrición, renuncia do dereito, caducidade do procedemento ou desistencia da solicitude, así como de desaparición sobrevinda do obxecto do procedemento, a resolución consistirá na declaración da circunstancia que concorra en cada caso, con indicación dos feitos producidos e as normas aplicables.

Haberá de estarse ao fixado pola norma reguladora do correspondente procedemento. Este prazo non poderá exceder de seis meses salvo que unha norma con rango de lei estableza un maior ou así veña previsto no Dereito da Unión Europea.
Cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo, este será de tres meses

Nos procedementos iniciados de oficio, desde a data do acordo de iniciación. Nos iniciados a solicitude do interesado, desde a data en que a solicitude tivese entrada no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación.