Estás en:Contratación Contratos e vales

Contratos e vales

Contratos formalizados (art. 154 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público (LCSP)).

ANO 2024

ANO 2023

ANO 2022

ANO 2021

ANO 2020

ANO 2019

ANO 2018

ANO 2017

ANO 2016

ANO 2015

Ano 2024:

Contratos menores adxudicados:

 

Ano 2023:

Contratos menores adxudicados:

 

Ano 2022:

Contratos menores adxudicados:

 

Ano 2021:

Contratos menores adxudicados:

 

Ano 2020:

Contratos menores adxudicados:

 

Ano 2019:

Contratos menores adxudicados:

 

 Ano 2018:

Contratos menores adxudicados:

 

Ano 2017:

Contratos menores adxudicados:

 

Ano 2016:

A Deputación da Coruña creou mediante acordo plenario de 27 de Xuño de 2014 unha Central de Contratación dirixida a todos os municipios da provincia . Esta ferramenta desenvólvese ao amparo do Real Decreto lexislativo 3/2011 do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

Os obxectivos que se pretenden conseguir pola Deputación son por unha banda alcanzar unha mellor sustentabilidade económica, cunha redución significativa no custo das compras tanto para a propia Deputación como para os concellos da provincia, e por outra banda racionalizar a adxudicación de contratos, a través de acordos marco, sistemas dinámicos de contratación ou outros tipos de licitación.

Coa creación dun sistema de contratación centralizada e especializada facilitarase a contratación de obras, subministracións ou servizos que poidan ser comunmente demandados polos Concellos e a propia Deputación, conseguindo deste xeito maior eficiencia na xestión da contratación e mellores condicións económicas que redunden na contención do gasto público.

Coa creación da Central de Contratación seguirase reforzando a tan necesaria colaboración interadministrativa e asistencia especializada coas entidades locais.

Contacto:

A Central de Contratación integrase na Oficialía Maior, dentro do Servizo de Contratación:

Xefe de Servizo
Luis Jaime Rodríguez Fernández
Tel. 981080366

Xefa de Sección
Beatriz Méndez López

Teléfono: 981 080733
Fax: 981 080307

Correo electrónico: contratacion@dacoruna.gal

Adhesión

  • Modelo de acuerdo de adhesión á central de contratación:

Contratos: